KOMENTÁRESVET

Čo je to vlastne politika?

Existuje mnoho oficiálnych a neoficiálnych, ako aj akademických a neakademických prístupov a formálnych/neformálnych definícií politiky a jej fungovania v spoločnosti. Ako najuniverzálnejší koncept však možno konštatovať, že politika je jednoducho schopnosť riadiť a spravovať štát (v starogréčtine polis alebo mestský štát) alebo niektoré iné politické organizácie (ako multilaterálne, medzinárodné, nadnárodné atď.). Správa štátu či iných politických subjektov je v podstate vecou umenia.

Štát možno definovať ako politické združenie, ktoré ustanovuje autonómnu/suverénnu jurisdikciu v rámci vymedzených územných hraníc. Okrem toho, suverenita je prax vyššej politickej autority, ktorú štát vyjadruje ako jediný a nadradený tvorca zákonov a moc na ich ochranu v rámci hraníc štátu (skutočných alebo predstaviteľných). 

V praxi existujú dva typy štátnej suverenity: vonkajšia a vnútorná.

Vonkajšia (politická) suverenita zohľadňuje schopnosť štátu vystupovať ako nezávislý aktér v medzinárodných vzťahoch. V praxi to však znamená dva dôležité body:

1) že štáty musia byť z rôznych hľadísk (alebo aspoň právne) rovnocenné vo vzájomných vzťahoch; a

2) územná celistvosť, po ktorej nasleduje politická nezávislosť štátu, je nedotknuteľná.

Vnútornou (politickou) suverenitou štátu sa však rozumie územie v rámci štátnych hraníc zo strany najvyššej politickej moci (vlády, v praxi podporovanej ozbrojenými bezpečnostnými zložkami).

Napokon, politika úzko súvisí s pojmom autority, čo je schopnosť ovplyvňovať politiku iných, v podstate na základe požadovanej povinnosti a poslušnosti.

Napriek tomu, ako sa dá očakávať, chápanie a najmä niektoré oficiálne definície politiky sú historicky veľmi vysoko a dokonca v podstate spornou záležitosťou. V praxi existuje vysoký stupeň nezhody vo veľmi praktických otázkach, ktoré aspekty spoločenského života a ľudského prostredia možno aplikovať na umenie politiky.

Podľa jedného prístupu je človek od narodenia politický, čo v praxi jednoducho znamená, že základná podstata politického života sa prejaví v akomkoľvek medziľudskom vzťahu vrátane napríklad rodových vzťahov (muž/žena). Avšak v populárnom používaní na celom svete (ale najmä na Západe) je navrhnutý obmedzený rámec pre politiku.

V podstate sa to chápe tak, že politika funguje len na vládnej úrovni, ktorá sa zaoberá štátnymi záležitosťami. V západných spoločnostiach musí politika okrem toho zahŕňať súťaž politických strán, po ktorej nasledujú voľby viacerých strán pre rôzne úrovne autority. Vo všeobecnosti je politika ako sociohistorický fenomén extrémne obmedzená v priestore aj čase.

Tradičné chápanie fenoménu politiky bolo, že ide o „umenie a vedu vládnutia“ alebo „riadenie štátnych záležitostí“ . V tomto prípade však stále nie je vyriešený praktický problém: nikdy nedošlo k spoločnej dohode o rozsahu činností a úrovní riadenia štátu, za ktoré je vláda zodpovedná.  Napríklad niektoré z ústredných otázok sú:

1) Je vláda obmedzená len na štátne záležitosti?;

2) Má vláda právo zasahovať do záležitostí cirkvi, miestnej komunity alebo rodiny?;

3) Koná vláda v (liberálnej) ekonomike?; atď.

Historicky sa filozofi politológie zaoberali dvoma zásadnými otázkami aplikovanými na fenomén politiky:

1) Robia politiku iné stvorenia okrem ľudí; a

2) Je možné, aby spoločnosť existovala bez politiky?

Niektorí z nich tvrdili, že iné stvorenia (ako včely) majú politiku a že nejaký druh spoločnosti, aspoň teoreticky, (ako utopická) môže existovať bez politiky. V praxi sa však politika vzťahuje len na ľudské bytosti; inými slovami, tým bytostiam, ktoré dokážu symbolicky komunikovať a v dôsledku toho robiť vyhlásenia, akceptovať určité princípy, argumentovať a nakoniec nesúhlasiť.

Napríklad k politike dochádza v prípadoch, keď sa ľudia hádajú o nejakých praktických otázkach v ich spoločnostiach a majú určité postupy na vyriešenie problému, aby našli spoločnú dohodu prijateľnú aspoň pre aritmetickú väčšinu (demokraciu), ale nie nevyhnutnú.

V západnom (liberálnom demokratickom) poňatí politiky žiadna (reálna) politika v prípadoch, keď existuje monolitická a úplná zhoda o právach a povinnostiach v spoločnosti (napríklad v diktátorskom/totalitnom systéme jednej strany).

Z najširšieho hľadiska sa však politika týka určitých činností, ktoré používajú ľudské bytosti na vytváranie, obranu a zmenu pravidiel na rôznych úrovniach, na ktorých žijú. Politika bola po celý čas úzko spojená s konfliktmi a spoluprácou a dohodami a nezhodami.

Z jedného uhla pohľadu ide o prax opačných argumentov, opačných želaní, ako problém vyriešiť, konkurenčné politické, ekonomické, sociálne atď. želania a porážanie záujmov ostatných. V tomto prípade existuje nezhoda o pravidlách, podľa ktorých žijú ľudia v určitých spoločnostiach.

V mnohých praktických prípadoch však ľudia v záujme ovplyvňovania takýchto pravidiel (zákona) alebo vynútenia si ich praktickej implementácie môžu spolupracovať s inými ľuďmi. Politika je však vo svojej podstate mimoriadne sporným fenoménom, keďže bola historicky chápaná ako umenie vlády/štátu, ako veci verejné z najvšeobecnejších hľadísk, ako nenásilné riešenie rôznych sporov a napokon ako moc a rozdeľovanie. rôznych druhov zdrojov.

Napokon štátnictvo (politické riadenie štátu) možno definovať ako umenie spravovať veci verejné a zahraničnú politiku s cieľom realizovať národné záujmy: ciele zahraničnej politiky štátu v (vraj) prospech spoločnosti.

V každom prípade vystupovania štátu ako nezávislého politického aktéra, či už vo vnútornej alebo vonkajšej politike, je vlastnenie skutočnej moci nevyhnutné.

Fenomén politickej moci možno chápať ako schopnosť ovplyvňovať výsledky určitého konania, čo zahŕňa schopnosť štátu riadiť politické a iné záležitosti vo svojich hraniciach bez zasahovania iných (mimo) politických aktérov. V tomto zmysle sú štátna politika a moc vo veľmi blízkych vzťahoch, v podstate synonymá.

Vladislav B. Sotirović

O autorovi: Dr. Vladislav B. Sotirović je bývalý univerzitný profesor vo Vilniuse v Litve. Je vedeckým pracovníkom v Centre geostrategických štúdií. Je pravidelným prispievateľom do Global Research.

Ilustračné foto: globalresearch

7.december 2023    05:52

Zroj
globalresearch

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button