Redakcia

SKspravy.sk

Vydavateľom portálu SKsprávy je:
INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY
občianske združenie
IČO: 42446813

Reg. číslo MV SR: VVS/1-90-46195 z 15.5.2015

Alstrova 6483/190, 831 06 Bratislava
Poštová adresa: Alstrova 190, 831 06 Bratislava

spravodajský webový portál SKsprávy je zapísaný v Zozname spravodajských webových portálov Ministerstvom kultúry SR pod evidenčným číslom: EV 65/23/SWP


Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: GIBASKBX
SK91 0900 0000 0051 0890 4266
info@skspravy.sk

 

 

Portál SKprávy je financovaný svojpomocne bez vplyvu oligarchov, korporácií,
zahraničných nadácií, finančných skupín alebo politických strán.

Názory autorov nemusia odrážať postoje redakcie, avšak vydavateľ ich rešpektuje a uvádza z úcty
k ústavnej hodnote názorovej plurality a rešpektu absolútnej miery slobody slova, prejavu a názoru.

Portál neuplatňuje cenzúru, ani autocenzúru, ani neprihliada k slovníku politickej korektnosti

O nás

Dali sme sa do služby informujúceho ducha pravdy, faktov, argumentov, porovnaní, kontextu, plurality názorov, vyváženosti a objektívnosti. Nebojíme sa odkrývať tabuizované témy a spochybňovať ustálené mýty mainstreamu a mocenských elít. Informovanie o dianí a vysvetľovanie udalostí chápeme ako služby verejnosti, ktorá je nositeľom práva na informácie. S nami kráčate proti prúdu informačnej jednostrannosti a uniformity názorov. Informovanie a náš pohľad na Slovensko a svet rešpektuje ustálené tradičné civilizačné hodnoty, preverené časom a skúsenosťami. Náš tím vkladá svoje životné a profesionálne skúsenosti, aby živou a modernou formou aj inovatívnymi formátmi rozširoval poznanie v národe. Sme striktne nezávislí, preto sme odkázaní len na finančnú podporu našich čitateľov. Spolu bojujeme za pravdu a lepšiu budúcnosť.

Back to top button