KauzaSLOVENSKO

ZSI podalo trestné oznámenie na členov slovenskej vlády

Ilustračné foto: Pixabay

Do redakcie sme dostali podklady o podnete na členov vlády Združenia slovenskej inteligencie (ZSI), ktoré pre závažnosť podozrenia z ohrozenia mieru uverejňujeme v pôvodnom znení a bez zásahov do textu.

Vec:     Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo strany členov vlády Slovenskej republiky k trestnému činu Ohrozenia mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. a k trestnému činu Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z.

Dňa 7. 12. 2022 predložil minister obrany Jaroslav Naď vláde Slovenskej republiky Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky s darovaním vojenského materiálu Ukrajine (číslo materiálu UV-47906/2022), konkrétne – aby vláda Slovenskej republiky schválila darovanie ďalšieho vojenského materiálu Ukrajine v súhrnnej hodnote 10 347 449,31 EUR.

Vláda SR ho Uznesením č. 774/2022 schválila, – uložila ministrovi obrany zabezpečiť darovanie vojenského materiálu Ukrajine bezodkladne.

V Slovenskej republike máme zatiaľ mier a prezident SR podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vojnu nevyhlásil.

Máme však podozrenie, že členovia vlády SR porušujú súčasnú platnú legislatívu a robia všetko pre to, aby mier v Slovenskej republike ohrozili a ďalším zapájaním sa do konfliktu na Ukrajine dodávaním vojenského materiálu vyprovokovali vojnu na území nášho štátu zo strany Ruskej federácie. Navyše keď zo strany prezidenta Ruskej federácie zaznela už dávnejšie táto otvorená výstraha:

„Každému, kto by mal v úmysle zasahovať zvonku: ak sa tak rozhodnete, budete čeliť väčším následkom, akým ste kedy v minulosti čelili. „Všetky dôležité rozhodnutia už padli. Dúfam, že ma počujete.“

https://www.trend.sk/spravy/putin-vypovedal-ukrajine-vojnu-zvysku-sveta-vyslal-mrazive-varovanie

Na základe § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. máme podozrenie, že schválením Uznesenia č.774/2022 vlády SR došlo k naplneniu skutkovej podstaty Ohrozenia mieru v Slovenskej republike:

(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
  2. b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  3. c) za krízovej situácie.

a

na základe § 419a zákona č. 300/2005 Z. z. máme podozrenie, že schválením Uznesenia č.774/2022 vlády SR došlo k naplneniu skutkovej podstaty Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu:

(1) Kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto

  1. a) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1,
  2. b) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1,
  3. c) poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo iných nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód alebo techník určených k vedeniu boja na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo
  4. d) poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby, súčinnosť alebo vytvorí iné podmienky na účely spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1.

Pričom podnecovanie k vojne je akákoľvek činnosť zameraná na vyvolanie nálady pre riešenie rozporov medzi národmi prostredníctvom vojny. Propagácia vojny je konanie spočívajúce napríklad v rozširovaní a hlásaní myšlienok, názorov a zásad o správnosti riešiť rozpory medzi národmi vojnou.

Pripomíname, že Slovenská republika nie je zaviazaná vyzbrojovať Ukrajinu nijakou zmluvou a schválenie Uznesenia č.774/2022 vlády SR chápeme ako hazardovanie s ľudskými životmi občanov Slovenska. Členovia vlády nemajú od občanov SR na takéto konanie žiadny mandát, pretože väčšina je za mierové riešenie a je proti ďalšiemu vyzbrojovaniu Ukrajiny a tým eskalovaniu konfliktu.

Na základe vyššie uvedených argumentov žiadame, aby OČTK v rozsahu svojej pôsobnosti vykonali dôsledné šetrenie v tejto veci a vyvodili účinné opatrenia čo najskôr.

Ďalej žiadame Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby nás o priebehu šetrenia a vyvodenia účinných opatrení písomne informovala na hore uvedenú adresu.

S pozdravom,

Ing. Branislav Čech, predseda Združenia slovenskej inteligencie

 

zsi.sk

Zroj
zsi.sk

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button