ČeskoSVET

Sobotná manifestácia v Prahe žiada obnoviť dodávku ruského plynu: Rúti sa na nás ekonomická kríza obrích rozmerov

Ilustračné foto: protest na Václavskom námestí. Archívna snímka

Drastické zvyšovanie cien energie vedie Českú republiku do ekonomickej krízy obrovských rozmerov, konštatujú zvolávatelia sobotňajšej manifestácie na Letnej v Prahe.

Kritizujú českú vládu, že doteraz neoznámila žiadne konkrétne kroky vedúce k zabráneniu tomuto stavu. Fialovej vláde vyčítajú, že nezaložila ani expertné tímy a krízový štáb na okamžité riešenie tejto situácie.

„Ako občania a odborníci s mnohoročnými skúsenosťami už dlhý čas upozorňujeme na túto postupne eskalujúcu situáciu a teraz sme sa rozhodli konať. Máme pripravené riešenie vedúce k okamžitému zníženiu cien energie, aby nedošlo k ekonomickému ohrozeniu nášho hospodárstva“, uvádzajú v oznámení, ktoré zaslali aj do redakcie SKsprávy.

Varujú, že ak česká vláda nebude túto situáciu ihneď riešiť, dôjde už v prvom štvrťroku budúceho roka k vlne uzatvárania priemyselných podnikov a mnoho živnostníkov uzavrie svoje prevádzky, čím dôjde k masívnej nezamestnanosti a to spôsobí deštrukčný dominový efekt vo všetkých oblastiach nášho života.

„Mnohé domácnosti už dostali nové predpisy platieb za energie, ktoré likvidujú ich životy. Tak vysoké ceny nie sú schopní hradiť zo svojich mesačných príjmov. Tým zároveň dochádza k pocitom existenčného ohrozenia a následným veľkým psychickým problémom našich občanov“, opisujú situáciu a zdôvodňujú zvolanie občianskeho protestu.

Keďže vláda v Prahe má tieto problémy občanov okamžite riešiť a nerobí tak, organizátori sa rozhodli na katastrofálnu situáciu upozorniť dnešným protestom, ktorý sa začne o 14:00 hod.

Tu sú požiadavky voči českej vláde, ktoré budú výstupom sobotnej akcie, na ktorej tiež oznámia kroky vedúce k tomu, aby vláda začala okamžite urobila nápravu. Mnohé z nich by sa nepochybne mali aplikovať aj na Slovensku.

 1. Znížiť cenu elektriny na 100 euro za MWh (3–4 Sk za kWh). Ceny zastropovať u výrobcov. To je zásadná požiadavka, ktorú možno realizovať do mesiaca.

Chceme znížiť zastropovanú cenu elektriny z 240 eur za MWh (8 Sk za kWh) na 100 eur za Mwh (3-4 Sk za kWh). To je zásadná požiadavka, ktorú možno realizovať do mesiaca. Vďaka tomu prežije obyvateľstvo aj priemysel. Ceny je nutné zastropovať u výrobcov, nie u odberateľov. Tým odpadne nutnosť poskytovať štátne dotácie. Dotáciami pre dodávateľov elektriny by sa len prehĺbil schodok štátneho rozpočtu až o stámiliardy, čo by štát preniesol do zvýšenia daní. To je neprijateľné.

 1. Odvolať vedenie ČEZ. Odvolať vedenie ERÚ.

Vedenie spoločnosti ČEZ dlhodobo vyváža elektrinu za tretinové ceny oproti cene, za ktorú jej predáva odberateľom. Tým poškodzuje akcionárov ČEZ vrátane akcionárov minoritných. Vedenie ČEZ by preto malo byť okamžite odvolané. Obdobná situácia je na ERÚ, ktorý nechráni záujmy odberateľov. Vedenie ERÚ musí byť teda tiež odvolané.

 1. Odísť z lipskej burzy. Prerokovať neformálnu stredoeurópsku burzu štátov V4.

Je nutné odísť z Európskej energetickej burzy v Lipsku a založiť neformálnu stredoeurópsku burzu štátov V4. Ceny na západoeurópskych burzách sú totiž manipulované zo strany špekulantov. ČR môže vymieňať lacnú elektrinu za lacný plyn.

 1. Začať plošný štátny dotačný program na zatepľovanie domov vo výške 100 až 150 tisíc Sk pre každého žiadateľa, nielen pre dôchodcov.

Namiesto zvyšovania výroby elektriny je nutné sa zamerať na znižovanie spotreby. Relatívne rýchlo sa dá o desiatky percent znížiť spotrebu plynu a čiastočne aj elektriny tým, že občanom poskytneme dotáciu 100 až 150 tisíc Sk na zateplenie domov. Táto dotácia musí byť nielen pre dôchodcov a invalidov, ale pre každého žiadateľa.

 1. Urýchlene uzavrieť zmluvu na dodávku lacného plynu pre túto zimu a pre strednodobé obdobie. Realizovať spätný odkup zásobníkov plynu na štát.

Je úplne zásadné, aby Česká republika urýchlene uzavrela zmluvu na dodávku lacného plynu, a to nielen pre túto zimu, ale aj na strednodobé obdobie. Zároveň musíme zaistiť spätný odkup zásobníkov plynu na štát.

 1. Pokračovať v dodávkach ruskej ropy do ČR ropovodom Družba. Pracovať na diverzifikácii trás z južného smeru cez Maďarsko.

Dodávky ruskej ropy do ČR ropovodom Družba nie je možné prerušiť, kým nebude vybudovaná náhradná trasa – nie z Nemecka, ale z južného smeru cez Maďarsko. Zárukou našej energetickej bezpečnosti je diverzifikácia trás dodávok plynu.

 1. Kúpiť späť do štátneho vlastníctva rafinérie, energetickej siete a vodárenstva.

Je nutné kúpiť späť do štátneho vlastníctva rafinérie, energetickej siete a vodárenstva. Štát prevezme správu týchto pre štát strategických aktív, ako je voda, elektrina a plyn. Bude ich spravovať ako verejnú službu, a nie ako zdroj podnikania (ziskov a korupcie).

 1. 8. Opustiť systém emisných kvót. Na burzách obchodovať iba prebytky elektriny a elektrinu z plynových elektrární a obnoviteľných zdrojov.

Je nutné zrušiť previazanosť cien plynu a elektriny a opustiť systém emisných kvót, ktorý nesúvisí s ekológiou a bude ďalej dramaticky zdražovať českým spotrebiteľom elektrinu. Následne budeme na burzách obchodovať iba prebytky našej elektriny a elektrinu z plynových elektrární či obnoviteľných zdrojov.

 1. Odmietnuť akékoľvek snahy EÚ o zákaz kúrenia drevom.

Avizovaný zákaz kúrenia drevom zo strany EÚ je úplne neprijateľný.

 1. Urýchlene vypracovať štúdiu prínosov a negatív vyplývajúcich z členstva ČR v EÚ.

Na základe tu uvedených bodov je potrebné vypracovať štúdiu prínosov a negatív vyplývajúcich z členstva v EÚ. Do úvahy je nutné vziať odvod 500 mld Sk z ČR.

 1. Okamžite začať podporu poľnohospodárskych komodít, v ktorých máme najnižšiu sebestačnosť a ktorých sme boli exportéri – ovocie, zelenina, zemiaky, bravčové a hydinové mäso.

Je zásadné, aby sme podporovali hlavne produkciu komodít, v ktorých aktuálne máme najnižšiu sebestačnosť a ktoré historicky patrili medzi naše exportné komodity. Požadujeme teda podporovať predovšetkým produkciu ovocia, zeleniny, zemiakov, bravčového a hydinového mäsa.

 1. Urýchlene doplniť a novelizovať zákon o významnej trhovej sile tak, aby maloobchod v rukách zahraničného kapitálu nemohol uplatňovať nezmyselné marže a nezaslúžené zisky.

Je potrebné doplniť a urýchlene novelizovať zákon o významnej trhovej sile v obdobnom znení ako vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a ďalších krajinách, aby maloobchod v rukách zahraničného kapitálu nemohol uplatňovať nezmyselné marže a generovať si nezaslúžené zisky.

 1. Zrušiť Zelený údel. Vypracovať program, ktorý bude podporovať produkčné poľnohospodárstvo a vyvážené hospodárenie na pôde, vrátane rozšírenia živočíšnej výroby a dostatočnej produkcie organických hnojív.

Chceme zrušiť nezmyselný Zelený údel (Green Deal) a vypracovať prístup, ktorým budeme podporovať produkčné poľnohospodárstvo a vyvážené hospodárenie na pôde, vrátane rozšírenia živočíšnej výroby a dostatočnej produkcie organických hnojív.

 1. Začať odbornú prípravu na deklaráciu českých národných záujmov.

Česká republika nemá definované svoje národné záujmy. Je nutné bezodkladne začať odbornú diskusiu na túto tému. Jej výsledkom bude Parlamentom schválený oficiálny štátny dokument o českých národných záujmoch.

 1. Zabezpečiť, aby médiá poskytovali verejnosti úplné, pravdivé a neskreslené informácie. Okamžite zrušiť cenzúru a autocenzúru.

Médiá v rozpore s článkom 17 Charty základných práv a slobôd a v rozpore s Etickým kódexom novinárov neodovzdávajú verejnosti informácie o udalostiach tak, aby boli úplné, pravdivé a neskreslené, hoci občania majú právo na objektívny obraz skutočnosti.

Týmto svojim konaním znemožňujú dialóg v spoločnosti. Je vysoko závažné, že médiá cenzurujú a vylučujú prezentáciu odborníkov s rôznymi názormi na riešenie problémov v jednotlivých rezortoch. Cenzúra je neprípustná.

 1. Okamžite zabezpečiť prístup alternatívnych médií a ďalších názorových prúdov do verejnoprávnych médií (podcasty, videá, streamy, rozhovory, diskusie, programy).

Takým vysielacím priestorom môžu byť hodinové bloky na ČT24. Zároveň je možné jeden z existujúcich kanálov Českej televízie vyčleniť pre materiály alternatívnych médií (podcasty, videá, streamy, rozhovory, diskusie, programy atď.).

17.Okamžite vyvolať mierové rokovania pre ukončenie vojny na Ukrajine. Znížiť podporu Ukrajiny na úroveň ekonomických možností ČR. Preveriť oprávnenosť každej koruny pomoci poskytnutej Ukrajine.

Na základe Charty základných ľudských práv a slobôd a prvého článku Zmluvy NATO zásadným spôsobom presadzovať ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá ekonomicky devastuje a extrémne vojensky ohrozuje našu krajinu. Zastaviť všetky formy podpory rozširovania tohto vražedného konfliktu. Podporu Ukrajiny je potrebné znížiť na úroveň ekonomických možností Českej republiky. Požadujeme, aby bola preverená oprávnenosť každej koruny pomoci poskytnutej Ukrajine.

 1. Zakázať pôsobnosť zahraničných neziskových organizácií, ktoré sa miešajú do vnútorných vecí ČR a narúšajú suverenitu ČR.

Je nutné zakázať pôsobnosť zahraničných neziskových organizácií, ktoré sa miešajú do vnútorných záležitostí Českej republiky a narúšajú suverenitu ČR. Je tiež potrebné preveriť činnosť a vymedziť jasné pravidlá pre české mimovládne organizácie, najmä tie, ktoré pomáhajú migrantom bez práva na azyl.

19.Realizovať obranu republiky bez účasti vo vojenských paktoch, bez cudzích vojakov a cudzích základní na našom území a bez jadrových zbraní. Podporovať domáci obranný priemysel a zabezpečiť prípravu obyvateľstva na krízové ​​situácie.

Realizovať obranu republiky bez účasti vo vojenských paktoch, bez cudzích vojakov a cudzích základní na našom území a bez jadrových zbraní. Podporovať domáci obranný priemysel, zmysluplné a efektívne vyzbrojovanie armády a polície, prípravu obyvateľstva na krízové ​​situácie a zriadiť systém občianskej domobrany.

 1. Posilniť pozíciu policajtov, účinnejšie potláčať kriminalitu, vytvoriť pohraničnú políciu. Stabilizovať personálnu situáciu v rezorte vnútra. Okamžite ukončiť zneužívanie polície a BIS k politickému teroru.

Posilniť pozíciu policajtov vo výkone, účinnejšie potláčať kriminalitu, vytvoriť pohraničnú políciu. Stabilizovať personálnu situáciu v rezorte vnútra a zabezpečiť príslušníkom vrátane hasičov zodpovedajúce služobné podmienky. Okamžite ukončiť zneužívanie polície a BIS k politickému teroru zameranému proti vlastencom.

-red2-

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button