IdeológiaKOMENTÁRESLOVENSKO

Hrnko o wokeizme: Gender agenda ničí rodinu –  ako v Starom Ríme vytvára „hovoriaci dobytok“

Včera som sa zúčastnil na konferencii Nadácia Identita a demokracia, ktorá patrí európskym konzervatívnym stranám. Hovorilo sa o wokizme. Týmto termínom sa označujú nové hnutia, ktoré presadzujú v spoločnosti požiadavky údajných menšín. Wokizmus začal takými hnutiami ako Black Lives Matter alebo Me To. Patrí doň samozrejme aj presadzovanie gender agendy a podobne. Tézy svojho vystúpenia predkladám nižšie:

Útok WOKE na Európu

Západný svet, do ktorého Slovenská republika patrí od prelomu tisícročí , sa vyvíja určitým smerom aj v otázke LGBTI+. Naša krajina a jej občania sa v tomto smere odkláňajú od väčšiny členských krajín EÚ, nakoľko popri Bulharsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Rumunsku patríme medzi jednu z posledných krajín Európy, ktoré nemajú v svojich právnych systémoch zakotvený inštitút registrovaného partnerstva a s ním súvisiace práva a povinnosti.

Skôr než pristúpim k rozboru súčasnej situácie ohľadom prieniku myšlienok „woke“ do verejného priestoru SR, pokúsim sa zamyslieť nad významom rodiny a jej právnej ochrany v spoločnosti.

Rodina je najstarším inštitútom ľudskej spoločnosti, ktorá vznikla dávno pred tým, než sa ľudia začali organizovať do vyšších spoločenských štruktúr. ako je napr. rod, kmeň, národ alebo štát.

Počas celých dejín vidíme, že rodina v akejkoľvek spoločnosti v akejkoľvek forme (monogamná, polygamná alebo polyandrická) vždy požívala ochranu vyššej spoločenskej štruktúry (rodu, kmeňa, národa, štátu).

Keď sa z tohto pohľadu pozrieme na rodinu a dáme si otázku, prečo všetky spoločenské systémy v minulosti chránili rodinu, dostaneme jednoznačnú odpoveď – preto, lebo zabezpečovala prirodzenú reprodukciu spoločnosti. Rodina bola a stále je jediným spoločenským útvarom, do ktorého prirodzeným spôsobom prichádza a v ktorom prirodzene vyrastá nová generácia spoločnosti. Teda nie kohabitácia dvoch ľudí vytvára rodinu. Rodinu vytvára muž a žena, ktorí sú schopní splodiť a v prirodzenom prostredí vychovať nové pokolenie.

Neomarxistické prekódovanie

Moderné spoločenské trendy, prichádzajúce najmä z neomarxistických ideových zdrojov Západu, sa však pokúšajú prekódovať spoločnosť, zviesť ju z prirodzenej cesty vývinu a zmysel života nechcú vidieť v spoločenskom napĺňaní roly muža a ženy, ale v čistom hedonizme, nezávislom od základného pudu všetkého živého (a spoločnosť je živý útvar), ktorým je pud sebazáchovy.

Všetky snahy o prekódovanie spoločnosti, o zničenie rodiny ako základnej stavebnej bunky a bunky reprodukcie spoločnosti majú jediný cieľ – zničiť tradičnú spoločnosť a vytvoriť Prekrásny nový svet na spôsob A. Huxleyho, v ktorej človek stratí svoju ľudskú podstatu a stane sa zmyselným príveskom exploatácie, niečím, čo starí Rimania nazývali „hovoriacim dobytkom“ oproti „dobytku bučiacemu“.

Som presvedčený, že nikto normálny, kto má dve oči, dve uši a jedny ústa, nemôže veriť, že existuje viac pohlaví ako dve – muž a žena.

Celá koncepcia LGBTI+ podľa môjho názoru neslúži na nič iné, len na vytvorenie novej spoločnosti, kde bude postavenie človeka podobné tomu, aké mal „hovoriaci dobytok“ v starom Ríme.

V tomto kontexte osobné vnímam aj pokusy presadiť túto koncepciu spoločnosti v slovenskom prostredí a chcem poukázať na niektoré nuansy, ktoré sprevádzajú vnášanie týchto koncepcií do slovenského prostredia.

Diskusia o návrhoch na legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia, prebehla v celej Európe. V súčasnosti uznáva určitý typ zväzku osôb rovnakého pohlavia 33 z 50 krajín a 8 závislých európskych teritórií. Väčšina z nich, 24 z 27 sú členské štáty Európskej únie.

Prečo sa naša krajina v tomto smere odkláňa od väčšiny? Pretože Slovensko stále zostáva konzervatívnou krajinou.

Prečo môžeme povedať, že Slovensko stále je konzervatívnou krajinou?

Odpoveď na túto otázku musíme hľadať v histórii Slovenska a to nielen dávnej, ale aj nedávnej. Ešte pred druhou svetovou vojnou, vyše 60% slovenskej populácie patrilo k roľníckemu stavu. Svoju obživu si zabezpečovalo v poľnohospodárstve a lesníctve. Takéto zloženie spoločnosti bolo prirodzene konzervatívne a hlboko veriace.

Je fakt, že dnes je na poľnohospodárstve na Slovensku závislých cca 5% obyvateľov, ale myšlienkové stereotypy vrátane hlbokého náboženského presvedčenia v populácii stále pretrvávajú.

Takže jeden z dôvodov, prečo na Slovensku stále pretrvávajú konzervatívne tendencie, je silný vplyv náboženstva a cirkvi na slovenskú spoločnosť. Cirkev zohráva dôležitú úlohu v spoločenskom a politickom živote Slovenska, najmä v témach ako manželstvo, rodina a práva LGBTI+.

Slovensko je všeobecne považované za konzervatívnu krajinu, pretože jeho sociálne a politické prostredie je v porovnaní s inými západnými krajinami dlhodobo poznačené režimom s konzervatívnymi prvkami.

Po 2.svetovej vojne sa Slovenská republika stala súčasťou komunistického východného bloku a v 90. rokoch 20. storočia čelila krajina mnohým výzvam súvisiacim s prechodom na trhové hospodárstvo a demokraciu.

Cirkev zohrávala v minulosti v slovenskom národe významnú úlohu. Slováci boli historicky silne nábožensky založený národ, preto majú cirkvi na spoločnosť veľký vplyv. V priebehu storočí cirkvi na Slovensku pomáhali udržiavať kultúrnu identitu a náboženské tradície, ale ovplyvňovali aj politické a spoločenské dianie.

Počas komunistického režimu boli cirkvi výrazne obmedzovaná a ich spoločenský vplyv potláčaný, no svoj vplyv si udržali aj za komunizmu. Po revolúcii v roku 1989 sa cirkvi opäť stali dôležitou inštitúciou a mnohí ich vnímali ako významný symbol slovenskej identity a zdroj nádeje a morálnej podpory. To viedlo k obnoveniu a posilneniu vplyvu cirkvi v slovenskej spoločnosti.

Aj dnes má cirkev významný vplyv na slovenskú spoločnosť, aj keď už nie tak výrazne ako v minulosti. Väčšina Slovákov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, ktorá má v krajine silné postavenie a má silný vplyv na kultúru, tradície a morálne hodnoty obyvateľov.

Podľa minuloročného Sčítania ľudu, domov a bytov (SODB) sa k niektorej z kresťanských cirkví hlási 68,5 % z celkového počtu obyvateľov SR, teda 3 733 783 obyvateľov Slovenska.

S prihliadnutím na tieto čísla možno len potvrdiť, že Slovensko je konzervatívna krajina. Keďže takmer 70 percent populácie sa hlási ku kresťanstvu, je ťažké potvrdiť opak pretrvávajúceho konzervativizmu v našej krajine.

Napriek tomu sa téma manželstiev a registrovaných partnerstiev homosexuálnych párov dostáva stále viac do popredia, čo vytvára napätie medzi občanmi aj v parlamente. Novinárske články s názvom: “LGBTI organizácie tvrdia, že transgender jednotlivcov sú na Slovensku utláčaní na okraj spoločnosti”.

Wokeizmus prináša chaos do spoločnosti svojou nebezpečnou a škodlivou ideológiou, spôsobujúc nenapraviteľné škody spoločnosti, najmä našim deťom a mladým dospelým.

 Anton Hrnko

Ilustračné foto: omnesmag/SKsprávy

2.december 2023   05:49

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button